Sprawdzian szóstoklasisty -
Standardy wymagań

Standardy wymagań egzaminacyjnych z zakresu: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, na poziomie szkoły podstawowej:

 1. Czytanie:

  Uczeń powinien umieć:
  • odczytywać teksty kultury (w tym teksty kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską),
  • rozpoznawać ich cechy charakterystyczne, dostrzegać znaczenia dosłowne i odkrywać sensy przenośne,
  • określać funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu,
  • rozumieć znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach,
  • odczytywać dane z tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu.

 2. Pisanie:

  Uczeń powinien umieć:
  • pisać na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki, sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, kartka pocztowa, list prywatny i oficjalny, telegram, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcja, przepis,
  • formułować wypowiedzi ze świadomością celu (intencji),
  • budować tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
  • przedstawiać w postaci graficznej dane zapisane w tabeli,
  • dbać o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

 3. Rozumowanie:

  Uczeń powinien umieć:
  • posługiwać się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń,
  • przedstawiać przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk,
  • określać znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego,
  • wyrażać własne opinie i próbować je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko i używając odpowiednich argumentów,
  • opisywać sytuację przedstawioną w zadaniu,
  • rozpoznawać charakterystyczne cechy i własności: liczb, figur, zjawisk, przemian, obiektów przyrodniczych, elementów środowiska,
  • dostrzegać prawidłowości, opisywać je i sprawdzać na przykładach,
  • ustalać sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
  • analizować otrzymane wyniki i oceniać ich sensowność.

 4. Korzystanie z informacji:

  Uczeń powinien umieć:
  • wskazywać źródła informacji, posługiwać się nimi,
  • analizować oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, umieć dokonać wyboru danej oferty według wskazanych kryteriów (osadzonych także w wartościach).

 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce:

  Uczeń powinien umieć:
  • posługiwać się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
  • wybierać przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiadać na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisywać wyniki obserwacji,
  • wykonywać obliczenia,
  • planować i wykonywać obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
  • wykorzystywać w sytuacjach praktycznych własności:
   • liczb,
   • figur,
   • zjawisk,
   • przemian,
   • obiektów przyrodniczych,
   • elementów środowiska
   i stosuować je do rozwiązania problemu,
  • znać zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznawać oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśniać zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
  • wyjaśniać na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
  • rozumieć potrzebę stosowania zasad: higieny, bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody, postępowania w środowisku przyrodniczym.
   

  Opracowano na podstawie Informatora o sprawdzianie dla uczniów kończących szkołę podstawową 2007 (www.cke.edu.pl)